Ohne Titel

2014
Holz, Schindel, Mörtel
860 x 190 x 30 cm